Ochrana osobních údajů

Ing. arch. Jana Kaštánková, IČ 63389428, se sídlem Radnická 383/5, 602 00 Brno (dále také \"správce\"), Vás jako uživatele webových stránek https://lidskemraveniste.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V textu se dozvíte zejména:

  1. Jaké Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat a 
  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoli část textu vysvětlit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na správce obrátit na e-mailové adrese info@lidskemraveniste.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Ke zpracování osobních údajů osob mladších 16 let správce vyžaduje souhlas zákonného zástupce. Návštěvníci webových stránek správce mladší 16 let tímto prohlašují, že jim byl k poskytnutí osobních údajů udělen souhlas zákonného zástupce.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud správce kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

  1. Vaše jméno a příjmení
  2. Vaše e-mailová adresa.

Účel zpracování

Údaje, které správci poskytujete, používá k tomu, aby Vás kontaktoval  zpět a poskytl Vám informace, o které jste jej požádali, nebo pro účely jeho povinností, tj. poskytnutí lekce školy architektury. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu může správce vedle toho využít k tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení, tj. aby Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuje a které by Vás podle jeho názoru mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou správcovým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout a nebude to  mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí správci zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@lidskemraveniste.cz nebo jinou adresu, ze které jste od správce obdrželi obchodní sdělení.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat správce, může je za výše uvedenými účely předat svým subdodavatelům, aby pro něj provedli jejich zpracování.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude poskytovat jeho služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovávány dále po dobu 5 let.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na opravu;

b) právo na výmaz (\"právo být zapomenut\");

c) právo na omezení zpracování údajů;

d) právo vznést námitku proti zpracování;

e) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že správce kontaktujete na e-mailové adrese info@lidskemraveniste.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoli můžete požádat o správcovo potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že správce kdykoli můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoli sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.