RACIO A POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ DENNĚ S NAŠÍ SOUTĚŽÍ

RACIO AND UNDERSTANDING BACKGROUND TO THE COMPETITION DAILY

Architektura je úžasný obor, který dokládá vývojové etapy společnosti nejen na základě staveb, jejich prvků a vývoji měst. Je ve své podstatě celostní vědou, jenž pro Vás může také být hravým nástrojem k uchopení a následnému pochopení historie, geografie, matematiky, fyziky, různorodých společenských věd jako sociologie, psychologie, práva nebo politologie a zároveň být prostředníkem výtvarných nauk a technik. Nemusíte se hned stát přímo architektem, ale můžete ochutnat šíři, kterou věda o prostoru obsahuje. 

Pokud máte chuť nahlédnout do světa, kde vládne rovnováha umění a techniky, rozum i cit, usaďte se v teple a bezpečí, udělejte si pohodlí a mějte oči otevřené. Nalaďte hlavu bez předsudků a srdce na vibrace dětství, asi tak, jako když jste objevovali svět a rodiče vám k tomu vytvářeli podmínky. 

OCHUTNEJTE NAŠI SOUTĚŽ!

Soutěž je otevřená všem, odpovědi k dispozici vždy 24 hodin po vyhlášení otázky dne! V jediném případě bude potřeba vaše identifikace, která se bude rovnat přihlášení - pokud chcete hrát o ceny. Nebo můžete soutěživost zcela vypustit a jen se začíst do archivu. Toť vše, začínáme:

 

Architecture is an amazing field that illustrates development of human society stages not only on the basis of buildings, their elements and urban development. It is, in essence, a holistic science that can also be a playful tool for you to grasp and then understand history, geography, mathematics, physics, diverse social sciences such as sociology, psychology, law or political science, and also mediate art doctrines and techniques. You don't have to become an architect right now, but you can taste the breadth of space science.

If you want to look into a world where the balance of art and technology reigns, sense and emotion, sit warm and safe, comfort yourself, and keep your eyes open. Tune your head without prejudice and heart to the vibrations of your childhood, just like when you discovered the world and your parents created the conditions for it.

TEST OUR COMPETITION!

The contest is open to all, answers are available 24 hours after the announcement of the day! In one case, you will need your identification, which will be equal to login - if you want to play for prizes. Or you can completely eliminate the competition and just start archiving. That's all, we start with:

 

PŘIDEJ SE KDYKOLI! SBÍREJ CIHLY (BODY) A NA JAŘE 2021 SI POSTAV DŮM!

JOIN US AT ANY TIME! COLLECT BRICKS (POINTS) AND BUILD A HOUSE IN SPRING 2021!

Níže každý den ve 12:00 hodin SEČ najdete nové otázky. Každý následující den budou na stejném místě ve 12:00 hodin zveřejněny správné odpovědi. Archiv otázek a odpovědí celé soutěže zde zůstane k dispozici po celou dobu trvání soutěže.

Every day at 12:00 am CET you will find new questions under this text. The correct answers will be posted in the same place every day at 12:00 am CET, too. The archive of the complete competition questions will remain available for the whole duration of the competition.

Otázka dne / question of the day:

Správné odpovědi najdete  6.4.2020 ve 12:00 h SEČ v archivu odpovědí níže  For correct answers scroll down in the answer archive 6.4.2020 at 12:00 am CET

Soutěžní podmínky níže Scroll down for the competition conditions

Archiv otázek a odpovědí/ the archive of questions and answers:

3.týden / week 3 (3.4. - 9.4.2020)

2.týden / week 2 (27.3. - 2.4.2020)

1.týden / week 1 (20. - 26.3.2020)

Výherci 2. týdne (otázky dnů 27.3. až 2.4.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Matyáš K. z Kolína (7 cihel), TOVARYŠ - Tereza B. z Plzně (6 cihel), MISTR - Petra Z. z Prahy (6 cihel)

Absolutní vítěz týdne - Matyáš K. z Kolína (+7 cihel) a obdrží poštou druhou STABILLO 3v1!

 

Výherci 1. týdne (otázky dnů 20.3. až 26.3.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Matyáš K. z Kolína (7 cihel), TOVARYŠ - Johanna T. z Brna (5 cihel), MISTR - Hynek K. z Třeboně (6 cihel)

Absolutní vítěz týdne - Matyáš K. z Kolína (+7 cihel) a obdrží poštou první STABILLO 3v1!

 

Soutěžte s námi a kromě nových poznatků získejte postupně sadu až 10-ti kusů STABILLO 3v1, další překvapení v přípravě!

PŘIJĎTE NA AKCI ...

ARCHITEKTURA A PLÁNOVÁNÍ ÚZEMÍ DO ŠKOLEK A ŠKOL!

Stavitelství je rozsáhlá oblast lidských činností, která zasahuje do životů nás všech bez rozdílu, jakkoli si to někdy někteří z nás odmítají připustit.

Akce pro učitele školek, škol všech stupňů, rodiče a studenty Pd fakult a ostatní, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijeme a stav, v jakém jej předáme našim dětem. Pro učitele, kteří rádi kombinují více oborů - př. zeměpis, dějepis, fyziku, občanskou nauku, přírodopis, výtvarnou výchovu, informatiku ...).

PROČ UČIT ARCHITEKTURU A PLÁNOVÁNÍ ÚZEMÍ DĚTI UŽ OD MATEŘSKÝCH ŠKOLEK A ZÁKLADNÍCH ŠKOL A JAK NA TO?

středa 15.4.2020 od 16 do 18:00 h

Setkáním Vás provede ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka a územní plánovačka se 30-ti letou praxí v oboru, která zároveň pracuje s dětmi a v roce 2018 založila neškolu architektury Lidské Mraveniště.

ZDARMA

Každý z nás někde bydlí, jeden v bytě uprostřed historického centra velkého města s hlučnými a neustále se měnícími sousedy v bytech pronajímaných prostřednictvím platforem Airbnb apod., druhý žije v rodinném domě s velkou zahradou na kraji lesa, v katastrálním území vesničky jako dlaň. Oba nakonec zasáhne dopravní zácpa na velkém městském okruhu - první sotva stihne zaparkovat a doběhnout na WC, protože nemohl najít místo pro auto. Druhý přiveze domů děti, které chtěli čichnout k jinakosti města a teď jsou vystresované z neznámého prostředí, hluku, barev, množství lidí.
Mám pokračovat v příkladech? Zkuste teď popřemýšlet sami...

Stavitelství je rozsáhlá oblast lidských činností, která zasahuje do životů nás všech bez rozdílu, jakkoli si to někdy někteří z nás odmítají připustit.

Architekt, stavební inženýr, statik, vodohospodář, dopravní inženýr, zahradní architekt, geolog, sociolog ...
Kdo všechno prostředí našich životů ovlivňuje?

Územní plán, pozemkové úpravy, zastavovací studie, stoletá voda, distribuční soustava elektrické energie, generel dopravy, svážné území, geomorfologické jednotky, územní systém ekologické stability, urbanistická ekonomie ...
Lze vůbec dosáhnout vysněné harmonie našeho prostředí?

Dnešní děti ovládají počítače lépe než jejich rodiče, některé z nich mají vysoké cíle po vzoru svých rodičů, jiné se učí jak přežít v prostředí dětské skupiny jednoho z dětských domovů. Znají také procesy, které nás všechny ovlivňují nejen v hledání místa k životu? Vědí vůbec, jaká spousta jich existuje? Přírodní, právní, sociologické, politické... Umí si je propojit do souvislostí? Podrobit kritice?

... nebo 

OBDARUJTE ARCHITEKTUROU!

 

 Baví Vás architektura, výtvarné umění, stavitelství nebo plánování území? 

Obdarujte sebe nebo své blízké

DÁRKOVÝM CERTIFIKÁTEM

Tištěné certifikáty odesíláme v dárkové obálce listinnou poštou

(k certifikátům od 1000,- Kč výše obdržíte poštovné a dárkové balné zDARma)

po připsání Vaší platby na náš účet.

Certifikát můžeme vystavit na konkrétní lekci neškoly (viz stránka lekce neškoly),

dále na Vaše přání můžeme vystavit také UNIVERZÁLNÍ CERTIFIKÁT

a to na částky od 100 Kč výše, které Vy nebo Vámi obdarovaný u nás může

uplatnit až do konce měsíce června 2020.

 

 

NEMŮŽETE PŘIJÍT NA ŽÁDNOU Z UVEDENÝCH AKCÍ?

NECHCETE CERTIFIKÁT?

PŘESTO SOUZNÍTE S MYŠLENKOU ARCHITEKTONICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI?

 

MŮŽETE NÁS PODPOŘIT FINANČNÍM DAREM!

Třeba zrovna Váš dar pomůže zpřístupnit základní architektonické vzdělávání většímu počtu škol a školek.

MOŽNÁ ZROVNA VY TÍMTO ZPŮSOBEM PODPOŘÍTE BUDOUCÍHO ARCHITEKTA SVĚTOVÉHO JMÉNA.

 

Dobrovolný finanční příspěvek můžete zaslat na č.ú. 2901315930/2010, variabilní symbol 68,

do zprávy pro příjemce uveďte slovo DAR.

I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší! Všichni jste učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle Vás smysl.

 

 

 

Kontakty

Lidské Mraveniště, Zelný trh 12, 602 00 Brno

info

info@lidskemraveniste.cz

rezervace

rezervace@lidskemraveniste.cz

Facebook

@LidskeMraveniste