RACIO A POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ DENNĚ S NAŠÍ SOUTĚŽÍ

RACIO AND UNDERSTANDING BACKGROUND TO THE COMPETITION DAILY

Architektura je úžasný obor, který dokládá vývojové etapy společnosti nejen na základě staveb, jejich prvků a vývoji měst. Je ve své podstatě celostní vědou, jenž pro Vás může také být hravým nástrojem k uchopení a následnému pochopení historie, geografie, matematiky, fyziky, různorodých společenských věd jako sociologie, psychologie, práva nebo politologie a zároveň být prostředníkem výtvarných nauk a technik. Nemusíte se hned stát přímo architektem, ale můžete ochutnat šíři, kterou věda o prostoru obsahuje. 

Pokud máte chuť nahlédnout do světa, kde vládne rovnováha umění a techniky, rozum i cit, usaďte se v teple a bezpečí, udělejte si pohodlí a mějte oči otevřené. Nalaďte hlavu bez předsudků a srdce na vibrace dětství, asi tak, jako když jste objevovali svět a rodiče vám k tomu vytvářeli podmínky. 

OCHUTNEJTE NAŠI SOUTĚŽ!

Soutěž je otevřená všem, odpovědi k dispozici nejdříve vždy 24 hodin po vyhlášení otázky dne! V jediném případě bude potřeba vaše identifikace, která se bude rovnat přihlášení - pokud chcete hrát o ceny. Nebo můžete soutěživost zcela vypustit a jen se začíst do archivu. Toť vše, začínáme:

 

Architecture is an amazing field that illustrates development of human society stages not only on the basis of buildings, their elements and urban development. It is, in essence, a holistic science that can also be a playful tool for you to grasp and then understand history, geography, mathematics, physics, diverse social sciences such as sociology, psychology, law or political science, and also mediate art doctrines and techniques. You don't have to become an architect right now, but you can taste the breadth of space science.

If you want to look into a world where the balance of art and technology reigns, sense and emotion, sit warm and safe, comfort yourself, and keep your eyes open. Tune your head without prejudice and heart to the vibrations of your childhood, just like when you discovered the world and your parents created the conditions for it.

TEST OUR COMPETITION!

The contest is open to all, answers are available first 24 hours after the announcement of the day! In one case, you will need your identification, which will be equal to login - if you want to play for prizes. Or you can completely eliminate the competition and just start archiving. That's all, we start with:

 

PŘIDEJ SE KDYKOLI! SBÍREJ CIHLY (BODY) A NA JAŘE 2021 SI POSTAV DŮM!

JOIN US AT ANY TIME! COLLECT BRICKS (POINTS) AND BUILD A HOUSE IN SPRING 2021!

Níže každý den najdete nové otázky. Každý následující den budou na stejném místě (nejdříve 24 hodin od vyhlášení otázek) zveřejněny správné odpovědi. Archiv otázek a odpovědí celé soutěže zde zůstane k dispozici po celou dobu trvání soutěže.

Every day you will find new questions under this text. Every following day, the correct answers will be published in the same place (first 24 hours of the announcement of the questions).The archive of the complete competition questions will remain available for the whole duration of the competition.

Otázka dne / question of the day:

Odpovídejte do 20.8.2020 12:00 h SEČ, správné odpovědi poté v archivu odpovědí níže Answer by 8/20/2020 12:00 CET, then the correct answers in the answer archive below

Soutěžní podmínky níže

Scroll down for the competition conditions

Odpovídejte do 20.8.2020 12:00 h SEČ, správné odpovědi poté v archivu odpovědí níže Answer by 8/20/2020 12:00 CET, then the correct answers in the answer archive below

Soutěžní podmínky níže

Scroll down for the competition conditions

28.7.2020

 

Moje ruka v dlaze je minulostí! Kontrolní den na stavbě zdárně za mnou a poslední otázky k ukončení soutěže zde (viz výše). Jelikož jsou prázdniny, prodloužila jsem dobu k odpovědím, aby zastihla všechny aktivní zájemce, kteří samozřejmě obdrží také email s upozorněním, jakkoli dvě poslední odpovědi zřejmě výsledným skóre příliš nepohnou! Ale co kdyby! Do lhůty k posledním odpovědím, budou také doplněny všechny doposud chybějící dřívější odpovědi. 

 

Pro ty z Vás, které otázky bavili, slibuji, že dáme pokračování.

 

Finále bude uzavřeno do konce srpna 2020. Poslední překvápko je zaslání drobných věcných odměn VŠEM AKTIVNÍM ÚČASTNÍKŮM, tedy těm, kteří zasílali odpovědi emailem a dosáhli alespoň 10 správných odpovědí.

Finalisté držte se! Oprašujeme bednu vítězů! 🙂

 

Zatím můžete také sledovat Fb stránky Slovník architektury nebo Urbanismus způsob myšlení. 

 

My hand in the plate is a thing of the past! The inspection day on the construction site was successfully behind me and the last questions to end the competition here (see above). Since it is a holiday, I have extended the response time to reach all active applicants, who of course will also receive a notification email, although the last two answers will probably not move the final score too much! But what if! By the deadline for the last answers, all previous answers that are still missing will also be added.

For those of you who enjoyed the questions, I promise to continue.

 

The final will be closed by the end of August 2020. The last surprise is to send in-kind rewards to ALL ACTIVE PARTICIPANTS, ie those who sent answers by email and received at least 10 correct answers.

Finalists hold on! We're dusting the winners' box! 🙂

In the meantime, you can also follow the Fb Pages Dictionary of Architecture or Urbanism way of thinking.

12.6.2020

 

Otázky dnů 10.6. a 11.6.2020 budou dodatečně zveřejněny jako 2v1 a soutěž bude 12. týdnem a třetím měsícem jejího konání ukončena. Celkové vyhodnocení bude provedeno do 14 dní od termínu pro poslední odpovědi. Důvodem je úraz ruky, nutnost ji nepřetěžovat a udržet chod ateliéru i příprava letních akcí neškoly, jejichž zveřejnění bylo plánováno na právě končící týden a s ohledem na úraz mírně odsunuto. Buď budu psát pomalu nebo najmu písaře nebo konečně natočím video :-). Každopádně se na Vás těším! 

 

Questions of the days 10.6. and 11.6.2020 will be additionally published as 2in1 and the competition will be closed by the 12th week and the third month of its holding. The overall evaluation will be performed within 14 days from the deadline for the last answers. The reason is a hand accident, the need not to overload it and to keep the studio running, as well as the preparation of summer events of the noschool, the publication of which was planned for the just ending week and slightly postponed due to the accident. I will either write slowly or hire a scribe or I will finally make a video :-). Anyway, I'm looking forward to you!

Archiv otázek a odpovědí/ the archive of questions and answers:

V odpovědích jsou užívány obrázky z free fotobank, wikipedie, případně od spřátelených webů. / The answers use images from free photo banks, wikipedia, or from friendly websites.

12.týden / week 12 (5.6. - 11.6.2020) - odpovědi

12.týden / week 12 (5.6. - 11.6.2020) - otázky

11.týden / week 11 (29.5. - 4.6.2020) - odpovědi

11.týden / week 11 (29.5. - 4.6.2020) - otázky

10.týden / week 10 (22.5. - 28.5.2020) - odpovědi

10.týden / week 10 (22.5. -28.5.2020) - otázky

9.týden / week 9 (15.5. - 21.5.2020) - odpovědi

9.týden / week 9 (15.5. - 21.5.2020) - otázky

8.týden / week 8 (8.5. - 14.5.2020) - odpovědi

8.týden / week 8 (8.5. - 14.5.2020) - otázky

7.týden / week 7 (1.5. - 7.5.2020) - odpovědi

7.týden / week 7 (1.5. - 7.5.2020) - otázky

6.týden / week 6 (24.4. - 30.4.2020) - odpovědi

6.týden / week 6 (24.4. - 30.4.2020) - otázky

5.týden / week 5 (17.4. - 23.4.2020) - odpovědi

5.týden / week 5 (17.4. - 23.4.2020) - otázky

4.týden / week 4 (10.4. - 16.4.2020)

3.týden / week 3 (3.4. - 9.4.2020)

2.týden / week 2 (27.3. - 2.4.2020)

1.týden / week 1 (20. - 26.3.2020)

Výherci CELÉ SOUTĚŽE:

kategorie OBJEVITEL: 1. místo Maty K. (137 cihel), 2. místo Sára V. (96 cihel), 3. místo Anna K. (35 cihel)

kategorie TOVARYŠ: 1. místo Johanna H. (120 cihel), 2. místo Valérie S. (39 cihel), 3. místo Jakub J. (25 cihel)

kategorie MISTR: 1. místo Hynek K. (140 cihel), 2. místo Petra Z. (60 cihel), 3. místo Tereza B. (39 cihel)

Všichni soutěžící budou kontaktováni emailem do 31.8.2020. Odměny k vyzvednutí do 30.9.2020.

 

Výherci 3. MĚSÍCE (15.5. - 11.6.2020)

kategorie: OBJEVITEL - Maty K. (27 cihel včetně týdenních odměn), TOVARYŠ - Johanna H. (29 cihel), MISTR - Hynek K. (20 cihel)

Všem výhercům 2. měsíce bylo připsáno dalších 20 bodů (měsíčních cihel) a Johanna H. s největším počtem cihel (bodů) si už může vybírat jednu knížku z námi níže uvedené nabídky! 

 

Výherci 12. týdne (otázky dnů 5.6. až 11.6.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Maty K. (6 cihel), TOVARYŠ - Johana H. (4 cihly), MISTR - Hynek K. (4 cihly)

Absolutní vítěz týdne - Maty K. obdrží STABILLO 3v1! Nikdo neobdržel 7 cihel za 7 správných odpovědí, tak nemůžeme připsat vítězi týdne 7 cihel navíc.

 

Výherci 11. týdne (otázky dnů 29.5. až 4.6.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Maty K. (5 cihel) a Sára V. (5 cihel), TOVARYŠ - Johana H. (6 cihel), MISTR - Hynek K. (4 cihly)

Absolutní vítěz týdne - Johanna H., která obdrží STABILLO 3v1! Nikdo neobdržel 7 cihel za 7 správných odpovědí, tak nemůžeme připsat vítězi týdne 7 cihel navíc.

 

Výherci 10. týdne (otázky dnů 22.5. až 28.5.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Sára V. (6 cihel), TOVARYŠ - Johana H. (5 cihel), MISTR - Hynek K. (6 cihel)

Absolutní vítěz týdne - Sára V. a Hynek K., losem rozhodnuto o zaslání STABILLO 3v1 Sáře V.! Nikdo neobdržel 7 cihel za 7 správných odpovědí, tak nemůžeme připsat vítězi týdne 7 cihel navíc.

 

Výherci 9. týdne (otázky dnů 15.5. až 21.5.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Maty K. (7 cihel), TOVARYŠ - Johana H. (7 cihel), MISTR - Hynek K. (6 cihel)

Absolutní vítěz týdne - Maty K.(+7 cihel) a Johana H. (+7 cihel). Losem rozhodnuto o zaslání STABILLO 3v1 Johaně H.!

 

Výherci 2. MĚSÍCE (17.4. - 14.5.2020)

kategorie: OBJEVITEL - Sára V. (40 cihel včetně týdenních odměn), TOVARYŠ - Valérie S. (15 cihel) a Johana H. (15 cihel), MISTR - Hynek K. (36 cihel)

Všem výhercům 2. měsíce bylo připsáno dalších 20 bodů (měsíčních cihel) a Sára V. s největším počtem cihel (bodů) si už může vybírat jednu knížku z námi níže uvedené nabídky! 

 

Výherci 8. týdne (otázky dnů 8.5. až 14.5.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Maty K. (7 cihel), TOVARYŠ - Johana H. (5 cihel), MISTR - Hynek K. (7 cihel)

Absolutní vítěz týdne - Maty K. (+7 cihel) a Hynek K. (+7 cihel). Losem rozhodnuto o zaslání STABILLO 3v1 Hynkovi K.!

 

Výherci 7. týdne (otázky dnů 1.5. až 7.5.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Sára V. (6 cihel), TOVARYŠ - Valérie S. (5 cihel), MISTR - Hynek K. (7 cihel)

Absolutní vítěz týdne - Hynek K. (+7 cihel) a obdrží poštou další STABILLO 3v1!

 

Výherci 6. týdne (otázky dnů 24. až 30.4.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Sára V. (7 cihel), TOVARYŠ - Valérie S. (3 cihly) a Johana H.(3 cihly), MISTR - Hynek K. (4 cihly) za zaslané správné odpovědi

Absolutní vítěz týdne - Sára V. obdrží poštou další STABILLO 3v1!  OPRAVA! Při sčítání odpovědí 7. týdne, vykoukla zapadlá sedmá správná odpověď Sáry V. ze 6. týdne, která tímto za 7 cihel a 7 správných odpovědí obdržela v 6. týdnu 7 cihel navíc.

 

Výherci 5. týdne (otázky dnů 17. až 23.4.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Sára V. (7 cihel), TOVARYŠ - Valérie S. (4 cihly) a Johana H.(4 cihly), MISTR - Hynek K. (4 cihly)

Absolutní vítěz týdne - Sára V. (+7 cihel) a obdrží poštou další STABILLO 3v1!

 

Výherci 1. MĚSÍCE (20.3. - 16.4.2020)

kategorie: OBJEVITEL - Matyáš K. (39 cihel včetně týdenních odměn), TOVARYŠ - Johana H. (16 cihel), MISTR - Hynek K. (24 cihel)

Všem výhercům 1. měsíce bylo připsáno dalších 20 bodů (měsíčních cihel) a Matyáš K. s největším počtem cihel (bodů) si už může vybírat jednu knížku z námi níže uvedené nabídky!

 

Výherci 4. týdne (otázky dnů 10. až 16.4.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Sára V. (6 cihel), TOVARYŠ - Johana H. (5 cihel), MISTR - Hynek K. (5 cihel)

Absolutní vítěz týdne - Sára V., která od nás obdrží poštou pastelkovodovkovoskovku STABILLO 3v1!

Nikdo neobdržel 7 cihel za 7 správných odpovědí, tak nemůžeme připsat vítězi týdne 7 cihel navíc. Vzhledem k nesrovnalosti námi uvedené k získání STABILLO 3v1 na dvou místech tak, že mohly vyznít pokaždé jinak, činíme dnešním dnem upřesnění k získání překvapení v podobě STABILLO 3v1. Toto upřesnění samozřejmě obratem doplníme i do soutěžních podmínek, včetně postupu pro případ získání stejného počtu bodů (cihel) více soutěžícími zároveň (o získání týdenní nebo měsíční odměny rozhodne los).

 

Výherci 3. týdne (otázky dnů 3.4. až 9.4.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Sára V. (6 cihel) a Matyáš K. (6 cihel), TOVARYŠ -  Jakub J. (4 cihly), MISTR - Hynek K. (5 cihel)

Absolutní vítěz týdne - nevyhlášen, nikdo neobdržel 7 cihel za 7 správných odpovědí

 

Výherci 2. týdne (otázky dnů 27.3. až 2.4.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Matyáš K. z Kolína (7 cihel), TOVARYŠ - Tereza B. z Plzně (6 cihel), MISTR - Petra Z. z Prahy (6 cihel)

Absolutní vítěz týdne - Matyáš K. z Kolína (+7 cihel) a obdrží poštou druhou STABILLO 3v1!

 

Výherci 1. týdne (otázky dnů 20.3. až 26.3.2020) v jednotlivých kategoriích: 

kategorie: OBJEVITEL - Matyáš K. z Kolína (7 cihel), TOVARYŠ - Johanna T. z Brna (5 cihel), MISTR - Hynek K. z Třeboně (6 cihel)

Absolutní vítěz týdne - Matyáš K. z Kolína (+7 cihel) a obdrží poštou první STABILLO 3v1!

 

Soutěžte s námi a kromě nových poznatků získejte postupně sadu až 10-ti kusů STABILLO 3v1, další překvapení v přípravě!

Podívejte se s námi na odměny, které můžete získat každý soutěžní týden nebo každý soutěžní měsíc:

Nejúspěšnější sběratel cihel týdne získá jednu pastelkovoskovkovodovku STABILLO 3v1, nejúspěšnější sběratel cihel měsíce zvolí jednu knížku výběrem z fotky výše a obdrží ji od nás poštou. V případě stejného počtu bodů více soutěžících zároveň v jednom období rozhodne o vítězi los.

Soutěžní podmínky (červeně doplnění ze dne 27.4.2020):

 

LÍBÍ SE VÁM NAŠE SOUTĚŽ? SOUZNÍTE S MYŠLENKOU ARCHITEKTONICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI?

 

MŮŽETE NÁS PODPOŘIT FINANČNÍM DAREM!

Třeba zrovna Váš dar pomůže zpřístupnit základní architektonické vzdělávání většímu počtu škol a školek.

MOŽNÁ ZROVNA VY TÍMTO ZPŮSOBEM PODPOŘÍTE BUDOUCÍHO ARCHITEKTA SVĚTOVÉHO JMÉNA.

 

Dobrovolný finanční příspěvek můžete zaslat na č.ú. 2901315930/2010, variabilní symbol 68,

do zprávy pro příjemce uveďte slovo DAR.

I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší! Všichni jste učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle Vás smysl.

 

 

 

Kontakty

Lidské Mraveniště, Zelný trh 12, 602 00 Brno

info

info@lidskemraveniste.cz

rezervace

rezervace@lidskemraveniste.cz

Facebook

@LidskeMraveniste