Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Lidského mraveniště, neškoly architektury, zastoupené Ing. arch. Janou Kaštánkovou, fyzickou osobou se sídlem Radnická 5, 602 00 Brno, IČ 63389428, neplátce DPH, zapsaná v Živnostenském rejstříku u úřadu Magistrátu Města Brna, č.j. 15878/98/02 (dále jen \"Poskytovatel\").

Úvodní ustanovení

1.1.Poskytovatel vydává v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen \"občanský zákoník\") tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen \"obchodní podmínky\"), které upravují smluvní vztahy  a vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem služba, popř. Příjemcem, na základě nákupu služby u Poskytovatele. Vzhledem k právnímu řádu České republiky se v těchto obchodních podmínkách rozlišuje Objednatel, který je tzv. spotřebitelem a Objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je myšlena osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

1.2. Poskytovatel provozuje služby (mimoškolní vzdělávání, konzultace atd.) popsané v nabídce Poskytovatele (dále jen jako \"Služba\" nebo \"Služby\") pro Objednatele, popř. Příjemce, na základě nákupu služby u Poskytovatele.

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují pravidla pro poskytování služeb a taktéž pravidla pro vystavení a využívání Certifikátů na různé služby (dále jen jako \"Certifikát\") a Certifikátů ve vybrané finanční hodnotě (dále jen jako \"Univerzální certifikát\").

1.4. Objednáním Služeb, Certifikátů a Univerzálních certifikátů Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

1.5. Ústní, písemná, e-mailová nebo telefonická objednávka představuje návrh Objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb specifikovaných v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) ze strany Poskytovatele vzniká smlouva mazi Poskytovatelem a Objednatelem. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, tj. Příjemce, stává se Příjemce oprávněnou osobou z uzavřené smlouvy okamžikem, kdy Příjemce projeví se smlouvou souhlas. Dokud Příjemce neprojeví se smlouvou souhlas, platí smlouva jen mezi Poskytovatelem a Objednatelem; do té doby má právo plnění z uzavřené smlouvy Objednatel (totéž platí, pokud Příjemce souhlas se smlouvou odepře).

1.6. Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním provedením objednávky a kdykoli má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy včetně kupní smlouvy.

1.7. Příjemce projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami projevením souhlasu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služeb. Projevit souhlas s uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami lze jak výslovně, tak konkludentně (souhlas se smlouvou a s těmito obchodními podmínkami projevuje Příjemce například i tím, že službu absolvuje nebo použije vystavený certifikát za účelem čerpání služby).

2. Kupní smlouva

2.1. Veškerá prezentace Služeb, Certifikátů a Univerzálních certifikátů je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovením §1751 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Předmětem smlouvy o poskytnutí Služeb, Certifikátů a Univerzálních certifikátů uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem je závazek Poskytovatele zajistit dodání objednaného a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí cenu podle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.lidskemraveniste.cz.

2.3. Objednávka zadaná Poskytovateli osobně, poštou, telefonicky nebo e-mailem představuje návrh Objednatele na odebrání Služeb, Certifikátů a Univerzálních certifikátů specifikovaných v objednávce, za podmínek v  ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených. 

3. Poskytnutí služeb

3.1. Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané Služby Objednatelem poskytnout objednané Služby v dohodnutém rozsahu, kvalitě, v lokalitě a v termínu uvedeném při objednávce.

3.2. Objednané Služby budou poskytnuty osobě uvedené při objednávce služby. 

3.3. Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem Služby, seznámit se s obsahem těchto obchodních podmínek i dodatečných informací. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je způsobilá ke zvládnutí vybrané Služby. Veškerých Služeb se každý účastní na vlastní odpovědnost. Zákonný zástupce nezletilé osoby, které má být služba poskytnuta, bude Poskytovatelem Služby vyzván k podpisu prohlášení zákonného zástupce bezprostředně před vlastním čerpáním Služby. 

3.4. Osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

4. Certifikát

4.1. Objednatel je oprávněn on-line, poštou, telefonicky, osobně nebo e-mailem objednat u Poskytovatele zakoupení Certifikátu. V této objednávce je Objednatel povinen uvést minimálně následující údaje:

 • kontaktní údaje Objednatele (jméno a příjmení, bydliště, jde-li o podnikatele obchodní firmu nebo nemá-li obchodní firmu, název, pod kterým podniká, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo podnikatele, telfon a e-mail);
 • Službu nebo Služby, které bude Certifikát obsahovat - Objednatel je oprávněn zvolit Služby z nabídky uvedené na webu www.lidskemraveniste.cz/lekce;
 • Pokud si Objednatel zvolí možnost doručení na zvolenou adresu, budou mu účtovány dodatečné poplatky za toto doručení a také za balné. Tyto poplatky jsou uvedeny buď na webové stránce www.lidskemraveniste.cz nebo budou provedeny dle aktuálních sazeb České Pošty. 

4.7. Objednatel nebo Příjemce má právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou dražší službu než je původní cena zakoupené služby na certifikátu a doplatit rozdíl v cenách služeb na místě čerpání služby.

4.8. V případě, že Objednatel služby chce zaplatit cenu služby nebo její část prostřednictvím Certifikátu, je Objednatel povinen v objednávce termínu služby vždy uvést kód Certifikátu, který je na něm uveden.

4.9. Certifikát není směnitelný za peníze.

5. Univerzální certifikát

5.1. Objednatel je oprávněn poštou, telefonicky, osobně nebo e-mailem objednat u Poskytovatele zakoupení Univerzálního certifikátu. V této objednávce je Objednatel povinen uvést minimálně následující údaje:

 • kontaktní údaje Objednatele (jméno a příjmení, bydliště, jde-li o podnikatele obchodní firmu nebo nemá-li obchodní firmu název, pod kterým podniká, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo podnikatele, telefon a e-mail);
 • hodnota Univerzálního certifikátu - Objednatel je oprávněn zvolit jakoukoli hodnotu v rozmezí 1.000,- Kč až 100.000,- Kč. Hodnota Univerzálního certifikátu představuje kupní cenu, za kterou je možné jej u Poskytovatele koupit a zároveň představuje hodnotu, za kterou je možné čerpat u Poskytovatele služby v jejich ceníkových cenách uvedených na www.lidskemraveniste.cz;

5.2. Po zaplacení celé kupní ceny Univerzálního certifikátu je Poskytovatel povinen dodat jej Objednateli. Univerzální certifikát musí obsahovat minimálně následující údaje: kód Univerzálního certifikátu, hodnotu Univerzálního certifikátu v korunách českých.

5.3. V případě, že Objednatel služby chce zaplatit cenu služby nebo její část prostřednictvím Univerzálního certifikátu, je Objednatel povinen v objednávce termínu služby vždy uvést kód Univerzálního certifikátu, který je na něm uveden.

5.4. V případě využití služby Poskytovatel sníží hodnotu Univerzálního certifikátu Objednatele o cenu objednané služby. Zbývající hodnota Univerzálního certifikátu může být Objednatelem využita při další objednávce služby u Poskytovatele, a to až do doby uplynutí doby platnosti Univerzálního certifikátu.

5.5. V případě nižší hodnoty Univerzálního certifikátu než je objednaná služba, Objednatel nebo Příjemce doplatí rozdíl v cenách hotově nebo případně dalšími možnostmi, na které se předem informoval.

5.6. Univerzální certifikát není směnitelný za peníze.

6. Podmínky užívání a využívání Certifikátů a Univerzálních certifikátů

6.1. V případě ztráty, odcizení či zničení platného Certifikátu či Univerzálního certifikátu je Objednatel (příp. Příjemce) povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití certifikátu či Univerzálního certifikátu neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle předcházející věty. Objednatel (příp. Příjemce) má právo na vydání opisu platného certifikátu i Univerzálního certifikátu, jehož ztráta, odcizení či zničení bylo Poskytovateli řádně a včas písemně ohlášeno tak, jak je uvedeno výše v tomto odstavci 5.4. Vydání opisu certifikátu i Univerzálního certifikátu je zpoplatněno částkou 300,- Kč.

6.2. Závazek Poskytovatele dodat Objednateli Certifikát, Univerzální certifikát je splněn jejich doručením do místa dodání. Místem dodání je místo takto uvedené Objednatelem v jeho objednávce. Za doručení Certifkátu nebo Univerzálního certifikátu Objednateli se považuje jejich převzetí Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Poskytovatel neodpovídá za převzetí zásilky v místě dodání neoprávněnou osobou.

6.3. Doba platnosti certifikátů je vždy uvedena na certifikátech, není-li uvedena je platnost 12 měsíců od data jeho vystavení, které není delší než 7 dní od jeho objednání Objednatelem. Poskytovatel může prodloužit dobu platnosti certifikátu i Univerzálního certifikátu na základě písemné žádosti Objednatele (popř. Příjemce) doručené Poskytovateli přede dnem ukončení doby platnosti certifikátu či Univerzálního certifikátu. Prodloužení doby platnosti Certifikátu nebo Univerzálního certifikátu o 6 měsíců je zpoplatněno částkou 300,- Kč (slovy: třista korun českých). Po uplynutí doby platnosti certifikátu již nelze platnost certifikátu prodloužit. Certifikát i Univerzální certifikát jsou po uplynutí platnosti neplatné; Objednatel ani Příjemce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky (a to ani její části) ani na vydání náhradního certifikátu či Univerzálního certifikátu. Uhrazená částka je ve smyslu těchto Obchodních podmínek po uplynutí platnosti certifikátů považována za smluvní pokutu.

6.4. V souladu s bodem 8.1 a 8.2 je Objednatel (popř. Příjemce); držitel Certifikátu nebo Univerzálního certifikátu povinen si rezervovat termín s dostatečným předstihem s ohledem na platnost Certifikátu nebo Univerzálního certifikátu. Poskytovatel nenese vinu na případné nemožnosti Certifikát nebo Univerzální certifikát využít z důvodu plné kapacity provozovny Poskytovatele.

7. Ceny a platební podmínky

7.1 Při objednávkách (telefonicky, emailem, poštou nebo osobně) je možné pro úhradu služeb použít tyto platební možnosti:

 • hotově
 • bankovní převod
 • Certifikát
 • Univerzální certifikát

7.2 Ceny služeb, Certifikátů, Univerzálních certifikátů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány.

8. Rezervace termínu a místa pro poskytnutí služby a stornopoplatky

8.1 Objednatel nebo Příjemce je povinen provést rezervaci termínu čerpání služby a místa poskytnutí služby s dostatečným časovým předstihem, aby byl Poskytovatel schopen poskytnutí služby zajistit (dále jen jako \"rezervace\"). Rezervaci je nutné provést minimálně 1 den před samotným dnem čerpání služby, pokud není uvedeno jinak v dodatečných informacích (dále jen jako \"doba předstihu\"). Jakmile již začala plynout doba předstihu, Poskytovatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a ponechat si celou již zaplacenou cenu služby. Rezervace je závazná, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

8.2 Objednatel i Příjemce mají právo bezplatně zrušit objednaný termín nejpozději 1 den (více jak 24 hodin předem) před rezervovaným dnem poskytnutí služby a sjednat náhradní termín, pokud není uvedeno jinak v dodatečných informacích - viz storno u jednotlivých objednávkových formulářů. 

8.3 Požádá-li Objednatel nebo Příjemce o změnu termínu rezervace ve lhůtě kratší než 1 den (méně než 24 hodin) před rezervovaným dnem poskytnutí služby, a Poskytovatel tento návrh na změnu smlouvy bude akceptovat, je v takovém případě Objednatel nebo Příjemce povinen uhradit Poskytovateli 30% ceny objednané služby. Nebude-li Poskytovatel akceptovat návrh na změnu termínu, je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení 100% ceny objednané služby.

8.4 Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží cena v plné výši.

8.5 Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 18 let, předá zákonný zástupce nezletilé osoby Poskytovateli služby podepsané prohlášení zákonného zástupce bezprostředně před vlastním čerpáním Služby. V opačném případě nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout; v těchto případech platí ujednání uvedené v čl. 8 odst. 8.5 těchto obchodních podmínek.

9. Výměna certifikátů

9.1. Objednatel (příp. Příjemce) má právo na výměnu objednaného Certifikátu nebo Univerzálního certifikátu bez udání důvodů do 14-ti dnů od objednání. V případě, že bude cena nově vybrané Služby, Certifikátu nebo Univerzálního certifikátu vyšší, je Objednatel (příp. Příjemce) povinen doplatit rozdíl mezi cenou nově vybrané služby a cenou již zaplacené \"staré\" služby. V případě, že bude cena nově vybrané služby nižší, má Objednatel právo na vrácení rozdílu mezi cenou již zaplacené \"staré\" služby a cenou nově vybrané služby.

9.2 Objednatel (příp. Příjemce) má právo na výměnu objednané služby bez uvedení důvodů ve lhůtě, která začíná běžet 15.dnem od data vystavení certifikátu a pouze v případě, že bude cena nově vybrané služby vyšší, je Objednatel (příp. Příjemce) povinen doplatit rozdíl mezi cenou nově vybrané služby a cenou již zaplacené \"staré\" služby.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem). V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem) zůstává veškeré zaplacené plnění Poskytovateli.

10.2 Objednatel (příp. Příjemce) má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

 1. podstatného porušení uzavřené smlouvy Poskytovatelem;
 2. v případech uvedených v těchto podmínkách;
 3. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění (koupě Certifikátu nebo Univerzálního certifikátu), pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce. Rozhodne-li se Objednatel využít tohoto opráva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Poskytovateli nejpozději 14.den od převzetí Certifikátu nebo Univerzálního certifikátu. Objednatel, který je Spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb. v platném znění). 

10.3 Odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do 7 (sedmi) dnů od skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy.

11. Reklamace

11.1 Poskytovatel je povinen Objednateli nebo Příjemci zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými předpisy.

11.2 Nesplní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je Objednatel nebo Příjemce povinen vady poskytnuté služby u Poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování Služby. V případě, že poskytnutí Služby neproběhlo vůbec, je Objednatel nebo Příjemce povinen vady poskytnuté Služby u Poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být Služba poskytnuta.

11.3 Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace Poskytovatel vydá písemné odůvodnění.

11.4 Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost dodat Objednateli (popř. příjemci služby) Certifikát, nebo Univerzální certifikát, Objednatel (popř. příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.

11.5 V případě, že Objednatel nebo Příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované Služby a není-li tomožné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit.

11.6 Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoli jiného sporu s Poskytovatelem (tedy v případě pokud se příjemce domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimospoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz. 

12. Autorská práva

12.1 Jana Kaštánková, IČ 63389428 (dále jen \"Provozovatel\") je provozovatelem internetových stránek https://lidskemraveniste.cz/ (dále jen \"internetové stránky\" nebo \"internetová stránka\"). Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v posledním platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

12.2 Obsah, struktura a design internetových stránek Provozovatele jsou jako celek chráněny autorskoprávními předpisy. Napodobení či rozmnožování materiálů, textů, obrázků či jiných prvků umístěných na těchto stránkách může být předmětem postihu v občanskoprávním nebo trestněprávním řízení. 

12.3 Fotografie umístěné na internetových stránkách jsou z archivu Provozovatele, popř. z veřejně dostupných zdrojů (fotobanky Pixabay aj.) 

12.4 Uživatel internetové stránky se zavazuje při jejich používání dodržovat veškeré právní předpisy platné na území ČR. Uživatel je povinen používat tyto internetové stránky v souladu s těmito podmínkami. Uživateli je zejména zakázáno zasahovat do obsahu internetových stránek, užívat tyto internetové stránky k zasílání nevyžádané pošty, vytvářet falešné zprávy nebo šířit na těchto internetových stránkách zprávy, které porušují platné a účinné právní předpisy. Uživateli je povoleno prohlížet a stahovat materiály umístěné na internetových stránkách výhradně pro osobní, nekomerční účely, a za předpokladu dodržování všech souvisejících právních předpisů a podmínek vymíněných Provozovatelem. 

12.5 Provozovatel je kdykoli oprávněn provádět změnu obsahu internetových stránek, zejména potom měnit informace o nabízených službách a produktech. Provozovatel není povinen sdělovat uživatelům provedení změn ani provádět tyto změny jakkoli periodicky.

 12.6 Provozovatel sděluje uživatelům, že nikterak neručí za reklamu třetích osob, zejména formou internetových odkazů, které jsou umístněny na internetových stránkách Provozovatele. Provozovatel rovněž neručí za obsah stránek, které patří třetím osobám, jejichž stránky lze navštívit prostřednictvím internetových stránek Provozovatele. 

12.7 Provozovatel informuje uživatele internetových stránek, že tyto stránky mají toliko informativní, nikoli závazný, charakter. Zveřejnění informací a materiálů na internetových stránkách Provozovatele nelze v žádném případě vykládat jako závaznou nabídku Provozovatele a současně nelze toto zveřejnění vykládat za změnu obsahu již vzniklých závazkových vztahů s Provozovatelem.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená v uzavřené smlouvě a v těchto obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem. 

13.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.12.2018